Pravidla soutěže na Instagramu vivenso_ampuro

O co soutěžíme?

  • O zapůjčení VIVENSA na jarní víkendový úklid
    (Zapůjčení v pátek, vrácení v pondělí. Náš specialista přijede, vodní vysavač Vivenso přiveze a seznámí vás s ním, a poté vyzvedne. Půjčovné je v ceně 3.500 Kč na víkend)

Kdy soutěž probíhá?

  • Soutěž probíhá v termínu od 20. 4. 2023 do 26. 4. 2023

Jak se do soutěže zapojit?

  • Sledujte náš instagramový profil @vivenso_ampuro
  • Do komentáře nám napište vaši lokalitu a označte alespoň 2 osoby, které by se měly do soutěže také zapojit. Počet komentářů není omezený.

A jste ve hře!

Kompletní pravidla soutěže: Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže společnosti Ampuro s.r.o. (dále jen „soutěž“) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na instagramovém účtu vivenso_ampuro je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

I. Pořadatelem soutěže je: Ampuro s.r.o., se sídlem Průmyslová 1306/7, 102 00 Praha 10 (dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)

II. Termín a místo konání soutěže: Soutěž probíhá v termínu od 20. 4. 2023 do 26. 4. 2023 na Instagramu. (dále jen „doba konání soutěže“).

III. Soutěžící: Účastníkem soutěže může být fyzická osoba užívající svůj aktivní účet Instagram po celou dobu soutěže a s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“). Ze soutěže jsou vyloučení organizátoři soutěže. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.

IV. Výhry v soutěži, předání výhry: V soutěži bude určeno celkem 5 výherců, kteří splní všechny požadavky soutěže a vyhrajou výhru. Výběr výherců proběhne v čtvrtek 27. 4. 2023. Výherci budou pořadatelem kontaktováni prostřednictvím Instagram direct message a pořadatel uveřejní přezdívku – nickname výherců v Instastories dne 27. 4. 2023. V případě, že se pořadateli soutěže výherce nepodaří zkontaktovat do deseti pracovních dnů od vyhlášení výsledků soutěže a výherci nesdělí pořadateli adresu pro doručení výhry, nárok na výhru zaniká.

V. Zpracování osobních údajů a osobní práva: Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje soutěžících nebudou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení, nickname, popř. instagramový komentář v médiích pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb.

VI. Závěrečná ustanovení: Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Instagram Inc.. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoliv elektronické sociální síti Instagram, resp. společnostem tyto sítě vlastnící a provozující. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě Instagram). Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel.

Tato pravidla se zveřejňují na webových stránkách Pořadatele a účinností nabývají dnem zahájení soutěže. https://blog.promujdomov.cz/

V Praha dne, 20. 4. 2023

Související příspěvky